Itebio

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Ciele projektu

Ciele projektu

E-mail Tlačiť PDF

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je výskum a inovácia technologických procesov výroby bioproduktov, spracovania biopotravín pre zdravú výživu ľudí a ich transfer do praxe.

Špecifické ciele projektu:

Podpora nezávislého výskumu orientovaného na reálne využitie výsledkov v agropotravinárskej praxi.

Komplexný opis zámerov projektu:

Projekt bude realizovaný v rámci 4 vzájomne súvisiacich aktivít, a to:
1.1. Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie
1.2. Inovatívne technológie pre spracovanie bioproduktov a biopotravín
1.3. Overovanie účinkov biopotravín a bioproduktov na nutričný a zdravotný stav ľudí
1.4. Informačné vstupy a výstupy pre inovatívne technológie biopotravín

Hlavnými cieľmi projektu sú:

 1. rozpracovanie množiteľských a pestovateľských technológií a biologických zvláštností netradičných poľných a ovocných druhov v podmienkach Slovenska,
 2. vývoj technológií pre zber, pozberovú úpravu a spracovanie produktov z netradičných druhov rastlín a surovín,
 3. vývoj technologických postupov spracovania nových potravín, zhodnotenie ich biologickej, biochemickej, nutričnej, fytoprotektívnej a hygienickej kvality,
 4. vývoj technologických postupov pestovania netradičných cereálií a zavádzanie nových bioproduktov,
 5. vývoj technologických postupov spracovania inovovaných cereálnych a pseudocereálnych biopotravín, zhodnotenie ich nutričnej, hygienickej, fytoprotektívnej hodnoty,
 6. testovanie a komplexné zhodnotenie vplyvu nových a inovovaných bioproduktov a biopotravín na nutričné a zdravotné parametre ľudí, určenie glykemického indexu vo vzťahu k diabetes mellitus,
 7. spracovanie vybraných výsledkov výskumu a vývoja od podoby informačných zdrojov – databáz, klasifikátorov, príručiek, monografie,
 8. transfer výsledkov výskumu a poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe,
 9. začlenenie riešiteľských tímov do európskej medzinárodnej spolupráce.

Výsledkom (výstupom) realizácie projektu budú navrhnuté:

 1. technologické postupy pestovania netradičných cereálií a ďalších druhov rastlín – najmenej 5 druhov a zhodnotenie ich nutričnej, technologickej a fytoprotektívnej kvality,
 2. technologické postupy spracovania neradičných biopotravín s priaznivými nutričnými a fytoprotektívnymi účinkami – najmenej 13 biopotravín,
 3. technologické postupy spracovania nových surovín ako zdrojov bioaktívnych látok – najmenej 5 surovín,
 4. komplexné zhodnotenie nových bioproduktov a biopotravín z hľadiska prevencie vzniku a rozvoja civilizačných chorôb podmienených výživou,
 5. spracované informačné zdroje – databázy, klasifikátory,
 6. podpora činnosti Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity,
 7. rozširovanie výsledkov do agropotravinárskej praxe a spoločenskej praxe formou zrealizovanej konferencie, odborných príspevkov, priamou účasťou odborníkov z praxe na riešení projektu (ako odborníci), formou potvrdených odberateľov výsledkov projektu z hospodárskej a spoločenskej praxe (viac ako 5).

Merateľnými ukazovateľmi výsledku sú:

 1. Počet používateľov sprístupnených databáz knižničných fondov: 5000
 2. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 11
 3. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 9
 4. Počet zorganizovaných konferencií: 1
 5. Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 3;
 6. Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy: 9. Projekt prispeje aj k naplneniu cieľa Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja výsledkovým ukazovateľom, ktorý je zadefinovaný objemom finančných prostriedkov poskytnutých na ďalšie projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva v celkovej sume 5 000,-- €.

Merateľnými ukazovateľmi dopadu sú:

 1. Počet odborných knižných publikácií: 1
 2. Počet publikácií v karentovaných časopisoch: 5
 3. Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách: 13
 4. Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 6
 5. Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy: 10
 

Aktuality

Kto je online

Máme online 2 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra